Giá khám dịch vụ tại bệnh viện công được điều chỉnh thống nhất

Giá khám dịch vụ tại bệnh viện công được điều chỉnh thống nhất theo một mức giá nhất định với hầu hết bệnh viện tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân đi khám chữa bệnh. Dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện công...